За нас

УКТЦ Завинаги

Сдружение „УКТЦ ЗаВинаги“ е нестопанска организация създадена с цел да подпомага дейността на Национална Професионална Гимназия по Компютърни Технологии и Системи – гр.Правец (НПГ по КТС – гр.Правец, предишно име УКТЦ по МТТ). Това включва училището и общността му, състояща се от всички бивши и настоящи ученици, преподаватели, служители и ръководители на училището и в този смисъл.
Устав на Сдружение "УКТЦ Завинаги"

Сдружението има следните специфични цели:
 • Създаване на условия и предоставяне на възможности за развитието на своите членове, обединявайки техните усилия в интерес на УКТЦ
 • Подпомагане на образователните, културните, спортните и социалните мероприятия в УКТЦ
 • Оказване на финансова, материална и нематериална помощ на УКТЦ и учениците в училището
 • Насърчаване на трайни професионални и социални връзки между завършили и настоящи ученици, бивши и настоящи преподаватели и служители на УКТЦ
 • Подпомагане на професионалното и личностното развитие на членовете си
 • Утвърждаване на обществения престиж и популярността на УКТЦ в България и в чужбина
 • Предоставяне на членовете на редовна информация за успехите, проблемите и нуждите на общността, членовете и училището
Предметът на дейност на сдружението е подпомагане на образователната дейност на УКТЦ, в т.ч. и извършването на дейности по управление на имущество, научни, аналитични, научно-приложни изследвания и анализи, организиране на събития и конкурси, обучение, издателска дейност, участие в проекти, както и други дейности, незабранени от закона, за постигане на целите му.

За постигане на своите цели сдружението:

 1. Изгражда собствен фонд с помощта на спонсори и дарители
 2. Мобилизира финансиране от различни източници
 3. Сътрудничи сдържавни и общински органи, институции и структури за реализирането на целите си
 4. Самостоятелно финансира или участва във финансирането на дейности, свързани с поддържането и подобряването на материалната база и сградния фонд на УКТЦ, в това число, но не само строително ремонтни дейности, облагородяване на прилежащите територии, подмяна на мебелировка, техника, оборудване и др.
 5. Изгражда, поддържа и предоставя достъп на членовете си до база данни с информация за връзка, професионална история и други интереси за възпитаници на УКТЦ, в съответствие със Закона за защита на личните данни
 6. Участва в български и международни програми и проекти, български държавни фондове,програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с целите на сдружението
 7. Организира и съдейства за организирането на срещи, лекции, презентации, курсове, консултации и други мероприятия в помощ на професионалното развитие и реализация на обучаващите се в сферата на информационните технологии
 8. Съдейства за изграждането и администрирането на разнообразни клубове и мероприятия със специфични насоки от интерес на учащите в УКТЦ и членовете на сдружението
 9. Организира срещи от социален характер за завършилите УКТЦ
 10. Разпространява информация за новините, успехите и проблемите на УКТЦ, общността на на завършилите УКТЦ и ИТ сектора като цяло
 11. Подпомага изграждането на ползотворни отношения между УКТЦ, потенциални работодатели и държавната администрация
 12. Предоставя възможности и механизми за оказване на нематериална помощ на УКТЦ и участие на членовете на сдружението в живота на училището на доброволни начала, включително:
  • Изнасяне на лекции по теми от интерес за учениците
  • Предоставяне / водене на специализирани курсове
  • Спонсориране и ръководене на курсови и дипломни работи
  • Менторски програми за настоящи ученици и млади завършили
  • Популяризиране на училището
 13. Предоставя средства за проучване на мнения и предложения от членовете по въпроси от значение за училището
 14. Осъществява връзки със сродни организации в България и чужбина и участва в местни и международни прояви
 15. Съдейства за създаването на трайни връзки между УКТЦ и други престижни учебни заведения в страната и чужбина
 16. Удостоява с награди, грамоти и други отличия за постижения в областта на изучаването и преподаването на специални технически и други предмети, и развитието на науката, изкуството и културата